Сертификати

Speditor`s liability insurance

21/05/2011

Speditor`s liability insurance

“ПОКРИТ РИСК

Застраховката покрива договорната отговорност на Застрахования за вреди причинени на Доверителя, при неизпълнение на поетите задължения по договор за спедиция.

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

За събития до BGL 500 000,00/Петстотин хиляди/ лева за всяко едно събитие и 500 000,00 /Петстотин хиляди лева/ в агрегат годишно.”