25.08.2016

25/08/2016

На 23.08.2016 г. „Карго Експрес НТ“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“ с Министерството на труда и социалната политика.

Проект: „Нови работни места – нови перспективи”
Бенефициент: КАРГО ЕКСПРЕС НТ ООД
Обща стойност: 146 860.00 лв., от които 124 831.00 лв.
европейско и 22 029.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 23.08.2016 г.
Край: 23.11.2017 г.