КАРГО ЕКСПРЕС НТ“ ООД е организация, извършваща дейността:

 • Спедиция и логистика

Основа на нашата дейност и на нашия успех е защитата на интересите на клиентите ни.

За тази цел Ние се задължаваме винаги да предлагаме и да развиваме дейност, отговаряща на техните изисквания относно качество, професионално изпълнение и присъствие на пазарите на този вид услуги в страната.

Качеството на работа и професионализмът е всеобщо задължение в цялата организация, с което се определя и отговорността на всеки един от нашите служители.

Висшето ръководство на „КАРГО ЕКСПРЕС НТ“ ООД напълно осъзнава задължението си да развива, поддържа, подобрява и прилага Системата за управление на качеството, съгласно изискванията на Международния стандарт за управление ISO 9001:2008, на всички равнища в организацията, като за целта се ангажира с осигуряването на необходимите финансови и човешки ресурси. Всеки от нас гарантира, че тази Политика по качеството ще бъде разбрана и прилагана в работата на целия персонал на „КАРГО ЕКСПРЕС НТ“ ООД.

Като доказателство за нашия професионализъм, ние се задължаваме да:

 • изпълняваме поръчки и подаваме желаните информации на нашите клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
 • разглеждаме като решаващи за успеха си фактори доверието на нашите клиенти и постоянното подобряване на нашата работа;
 • поддържаме екип от високо квалифициран, специализиран и мотивиран персонал, който в срок и професионално решава всички проблеми на клиента;
 • създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа и постоянно повишаване на квалификацията;
 • спазваме изискванията за сигурност, охрана на труда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
 • проверяваме и подобряваме ефикасността на нашите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите;
 • прилагаме изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици на фирмата;
 • избягваме конфликти на интереси и приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
 • анализираме и оценяваме данни и информация с цел установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в работата ни, за да бъдат избягвани в бъдеще;
 • проверяваме ежегодно нашата Система за управление на качеството, актуалността на политиката и изпълнението на целите, като формулираме и нови цели за организацията „КАРГО ЕКСПРЕС НТ“ ООД.

Всеки служител на „КАРГО ЕКСПРЕС НТ“ ООД осъзнава важността на своите действия по отношение удовлетворяването изискванията на клиентите и просперитета на Организацията и се задължава да дава личен принос при осъществяване на нашата Политика по качество.

Висшето ръководство на организацията осъществява преглед за актуалност на Политиката по качество един път в годината при провеждане на Преглед от ръководството.

С официалното оповестяване на Политиката по качество, си позволявам да изразя убедеността на Висшето ръководство за ангажираност и творчество от страна на персонала на „КАРГО ЕКСПРЕС НТ“ ООД при практическото и прилагане, гарантиращо правата и очакванията на клиентите, служителите на организацията и обществото за постоянно подобрение на качеството на извършваните дейсноти по спедиция и логистика.

„КАРГО ЕКСПРЕС НТ“ ООД Дата: 04.03.2013 год.